Erfahrungen & Bewertungen zu Profinanz Unternehmen Gesellschaft

Odpowiedzialność cywilna

Haftpflicht versicherung -(odpowiedzialność cywilna)

Jest umową terminową, wdrażaną na okres minimum 1 roku i może zostać wypowiedziana na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej minimum 3 miesiące przed planowanym terminem zakończenia przez osobę, której dotyczy ubezpieczenie.
Ubezpieczenie to chroni ubezpieczeniobiorcę z tytułu wszelakich szkód wyrządzonych na rzecz osób trzecich, zaliczając do nich szkody na mieniu, majątku, zdrowiu oraz wartościach niematerialnych i prawnych, stanowiących własność wspomnianej osoby trzeciej. Niemieckie prawo nie przewiduje obowiązku posiadania ubezpieczenia typu ,,haftpflicht”, natomiast w sposób jasny i klarowny egzekwuje rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku zaniedbań bądź zdarzeń zaistniałych w drodze wykonywania czynności codziennych w sferze prywatnej oraz zawodowej. Dochodzenie rekompensaty jest czynione na drodze sądowej, co sprawia, że koszty postępowania się podwajają, pozbawiając sprawcę najczęściej możliwości realizacji marzeń czy planów finansowych. Często zdarza się, iż wartość wyrządzonych szkód przekracza wielokrotnie wartość naszych zarobków, co przy udanej egzekucji z tytułu szkody może zadłużyć sprawce szkody, stawiając go w sytuacji bez wyjścia. Posiadając ubezpieczenie typu ,,haftpflicht”, ewentualny sprawca zaistniałej szkody jest zabezpieczony na wypadek jej zaistnienia do kwoty 15 000 000 EUR na zdrowiu oraz do 500 000 EUR na mieniu osoby poszkodowanej.
Cena ubezpieczenia wynosi zaczyna się od 4 EUR/ mc, natomiast może zostać wdrożone również w opcji obejmującej najbliższych członków rodziny w kwocie 5 EUR/mc.
Obywatele niemieccy zwykli posiadać szereg ubezpieczeń z tytułu ochrony podstawowej, zatem w wyniku zaistnienia szkody ze strony cudzoziemca na rzecz obywatela niemieckiego, ci drudzy posiłkują się z reguły pomocą prawną, która z kolei w pełni finansowana jest z tytułu posiadanych przez nich ubezpieczeń, co czyni dochodzenie praw tych pierwszych niezwykle trudnym. Kończy się to z reguły klęską w postępowaniu sądowym, a sprawca zostaje pociągnięty do odpowiedzialności finansowej na rzecz pokrzywdzonego. W piramidzie ważkości ubezpieczeń w życiu codziennym (sfera prywatno-zawodowa), ubezpieczenie typu ,,haftpflicht” znajduje się na samym szczycie ważkości oraz jest nieodzownym zabezpieczeniem posiadanym przez większość obywateli Niemiec. Zaraz poniżej plasuje się ubezpieczenie od zdarzeń prawnych ,,Rechtsschutz’’ (patrz. Produkty ubezpieczeniowe).